Zasady i wytyczne_ Świeccy Saletyni_Brazylia

SALETYŃSCY ŚWIECCY MĘŻCZYŹNI I KOBIETY

Uczniowie i misjonarze pojednania

ZASADY

WYTYCZNE

Misjonarze Matki Bożej z Salette

- Brazylia

DUCHOWOŚĆ POJEDNANIA, KTÓRA DLA NAS MISJONARZY SALETYNÓW JEST PRZEŻYWANA JAKO CHARYZMAT, JEST AKTUALNA I STANOWI PRZESŁANIE NADZIEI I POKOJU. MOŻLIWOŚĆ PODZIELENIA SIĘ TĄ PROPOZYCJĄ ŻYCIA I MISJI ZE ŚWIECKIMI MĘŻCZYZNAMI I KOBIETAMI Z NASZYCH DZIEŁ JEST ŁASKĄ, KTÓRĄ DUCH BOŻY OTRZYMAŁ DLA NAS W TYCH OSTATNICH LATACH.

ŚWIECCY, UCZNIOWIE I MISJONARZE POJEDNANIA TO RUCH, KTÓRY MA NASZE POPARCIE I KTÓRY WRAZ Z NAMI, ZAKONNIKAMI I ZAKONNICAMI, NIESIE ORĘDZIE MARYJNE, OGŁOSZONE W OBJAWIENIU W SALETTE, DO WSZYSTKICH RZECZYWISTOŚCI ŚWIATA.

NIECH BÓG ZAWSZE WAS BŁOGOSŁAWI.

07 WRZEŚNIA 2008 - DZIEŃ POWOŁANIA SALETYŃSKIEGO

RADA PROWINCJI

SŁOWO, KTÓRE NAS PODTRZYMUJE

(Teksty Liturgii Słowa - Msza św. o Matce Bożej z Salette)

Rdz 9,8-17

Bóg ustanawia Przymierze ze swoim ludem.

Bóg powiedział też do Noego i jego synów: "Zawrę przymierze z wami i z waszymi potomkami oraz z każdym żywym stworzeniem, które jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi, ze wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, od tych wszystkich, które wychodzą z arki, aż do każdego zwierzęcia na ziemi. Zawieram z tobą to przymierze: żadne stworzenie nie zostanie zniszczone przez wody potopu i nie będzie już potopu, który spustoszy ziemię." Bóg powiedział: "To jest znak przymierza, które zawieram z tobą i z każdym żywym stworzeniem wokół ciebie po wszystkie pokolenia: osadzę mój łuk na obłokach, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Gdy zakryję niebo chmurami nad ziemią, mój łuk ukaże się na obłokach i przypomnę sobie o przymierzu, które zawarłem z tobą i z każdym żywym stworzeniem wszelkiego rodzaju, a wody nie spowodują już potopu, który wytępi każde stworzenie. Gdy ujrzę łuk na obłokach, przypomnę sobie wieczne przymierze zawarte między Bogiem a każdym żywym stworzeniem wszelkiego rodzaju, które jest na ziemi". Zwracając się do Noego, Bóg dodał: "To jest znak przymierza, które zawieram między mną a każdym stworzeniem, które jest na ziemi."

Judyty 13:23-25

Jesteś bardziej błogosławiona niż wszystkie kobiety.

Moja córko, jesteś błogosławiona przez Pana Boga Najwyższego, bardziej niż wszystkie kobiety na ziemi. Błogosławiony niech będzie Pan, Stwórca nieba i ziemi, który kierował Tobą, abyś odciął głowę naszego największego wroga! Jesteś błogosławiona, bardziej niż wszystkie kobiety.

Dał w tym dniu tyle chwały Twemu imieniu, że nigdy nie przestanie być sławione przez ludzi, którzy na wieki będą wspominać moc Pana. Jesteś błogosławiona ponad wszystkie kobiety. W obliczu cierpień i niedoli swojego ludu nie oszczędziłeś swojego życia, ale uratowałeś nas od ruiny w obecności naszego Boga. Jesteś błogosławiona ponad wszystkie kobiety.

2 Kor 5:17-21

Bóg pojednał nas ze sobą przez Chrystusa.

Każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i powierzył nam posługę pojednania. Albowiem to Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, nie licząc już grzechów ludzkich przeciwko nim, i złożył na naszych ustach orędzie pojednania. Dlatego jesteśmy ambasadorami Chrystusa, a to sam Bóg błaga przez nas. W imię Chrystusa błagamy was: pojednajcie się z Bogiem! Tego, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem za nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Jan 19:25-27

W pobliżu krzyża Jezusa stała Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus ujrzał swoją Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój! Wtedy powiedział do ucznia: "Oto matka twoja! I od tej godziny uczeń przyjął ją do swojego domu.

SŁOWO, KTÓRE NAS PROWADZI

Posynodalna Adhortacja Apostolska CHRISTIFIDELES LAICI nr 14 – Papież JAN PAWEŁ II

"Udział w urzędzie prorockim Chrystusa, 'który głosił Królestwo Ojca świadectwem swego życia i mocą swego słowa', uzdalnia i angażuje wiernych świeckich do przyjęcia z wiarą Ewangelii i głoszenia jej słowem i czynem, bez lęku odważnie piętnując zło". Zjednoczeni z Chrystusem, "wielkim prorokiem" (Łk 7, 16), i ukonstytuowani w Duchu Świętym jako "świadkowie" Chrystusa zmartwychwstałego, wierni świeccy stają się uczestnikami zarówno wiary, jak i sensu nadprzyrodzonego Kościoła, który "nie może błądzić w wierze", oraz łaski słowa (por. Dz 2,17-18; Ap 19,10); są oni w równym stopniu powołani do tego, aby nowość i moc Ewangelii zajaśniały w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym oraz aby w sprzecznościach obecnego wieku z cierpliwością i odwagą ukazywali swoją nadzieję w chwale także poprzez struktury życia świeckiego."

DOKUMENT APPARECIDA V KONFERENCJA EPISKOPATU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW

"Kiedy w chrześcijaninie wzrasta świadomość przynależności do Chrystusa, ze względu na bezinteresowność i radość, jaką ona wywołuje, wzrasta również impuls do przekazywania wszystkim darów tego spotkania. Misja nie ogranicza się do programu czy projektu, ale jest dzieleniem się doświadczeniem wydarzenia spotkania z Chrystusem, świadczeniem o Nim i głoszeniem Go od osoby do osoby, od wspólnoty do wspólnoty i od Kościoła po wszystkie krańce ziemi (por. Dz 1, 8)". (N. 145)

"W sercach i życiu naszych narodów pulsuje silne poczucie nadziei, nie zważając na warunki życia, które zdają się przyćmiewać wszelką nadzieję. Ta nadzieja jest przeżywana i karmiona w teraźniejszości, dzięki darom i znakom nowego życia, które są dzielone; angażuje się w budowanie przyszłości o większej godności i sprawiedliwości oraz dąży do "nowego nieba i nowej ziemi", które Bóg obiecał nam w swoim wiecznym mieszkaniu". (N. 536)

1.            KIM JESTEŚMY

My, świeccy z Salety, jesteśmy Ludem Bożym, powołanym do życia Ewangelią Jezusa Chrystusa, do rozpowszechniania faktu i orędzia Matki Bożej z Salety, zaproszonym do pogłębiania i życia duchowością saletyńską, będąc dla każdego z osobna źródłem przyjaźni, zjednoczenia i nadziei, z większym zaangażowaniem bycia "ogniwem" nawrócenia i pojednania.

Wezwani i posłani przez Boga, aby być znakiem Jezusa Chrystusa w świecie, saletyńscy świeccy i świeckie, pojednani w sobie, z innymi, z naturą i z Bogiem, stają się z kolei pośrednikami pojednania, głosząc i świadcząc o miłosierdziu Boga objawionym w Jezusie Chrystusie i przez Maryję w La Salette.

2.            CHARYZMAT

Charyzmat to dar, przejaw Ducha Świętego dany każdemu dla wspólnego dobra (1 Kor 12, 4-7).

Skupieni w Jezusie Chrystusie i w otrzymanym charyzmacie, musimy być uważni na rzeczywistość i działać w sposób prosty, pokorny, modlitewny, współczujący i miłosierny.

Łaska Boża obdarzyła duchowość saletyńską charyzmatem pojednania. Saletyni dążą do tego, aby być osobami pojednanymi, aby być pojednanymi.

Świat wymaga powszechnego pojednania opartego na Trójcy Świętej. Pojednanie, które dosięga wszystkich ludzi i każdego człowieka jako całości w jego środowisku naturalnym, kulturowym, społecznym, rodzinnym i zawodowym.

3.            CZEGO PRAGNIEMY

Doświadczenie Boga jest punktem wyjścia na drodze wiary. Matka Boża, w czasie objawienia w La Salette, proponuje "lekarstwo" na bolączki społeczeństwa. Pragnie, aby Pojednanie rozłożyło wszędzie swoje gałęzie. My, Świeccy z Salette, charakteryzujemy się tym, że jesteśmy Apostolskim Ruchem Misyjnym. Każda sytuacja czy rzeczywistość, nieważne gdzie, dotyczy każdego z nas. Dopóki na świecie jest człowiek, który cierpi, Świecki Saletyn nie może spocząć.

Pojednanie wymaga konkretnej postawy solidarności, na rzecz sprawiedliwości i pokoju. To znaczy być z tymi, którzy cierpią, aby ogrzać ich serca nową nadzieją. Pojednanie oznacza wiarę, że inny świat jest możliwy.

Pojednanie jest postawą serca, która konkretyzuje się w tym, co budujemy naszymi rękami. Ludzkość żyje w ciągłym zakłopotaniu. Następuje wiele przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych i technologicznych. Nie wszystkie z nich są skierowane ku dobru, nie wszystkie ku życiu.

Z solidarnością, pojednaniem i integracją wierzymy w życie, wiarę i miłość. Pilne jest odbudowanie solidarności i pokoju.

Przemiany w dzisiejszym świecie pozostawiają ludzi w skrajnych sytuacjach. Zakłopotanie jest jeszcze większe, jeśli spojrzymy na poważne problemy społeczne, które utrzymują się i pogłębiają w wyniku wieków i stuleci braku szacunku dla życia i niszczenia przyrody dla niejasnych celów.

W tej rzeczywistości musimy potwierdzić znaczenie pojednania. Pilnie musimy zrozumieć te zagrażające życiu mechanizmy i szukać rozwiązań.

Musimy zrozumieć dzisiejszy świat krytycznym okiem, aby dostrzec drogi wyjścia i nowe alternatywy. Charakteryzująca nas duchowość saletyńska jest światłem na naszej drodze. Jeśli mamy niewzruszoną wiarę w Boga, On wykorzysta nas do pojednania świata. Jesteśmy Kościołem. Działając razem z Misjonarzami Saletynami, chcemy iść w komunii z dyrektywami Kościoła w Brazylii i na kontynencie.

Dlatego jest to zobowiązanie saletyńskiego świeckiego:

- Być mocnym w wierze. Bóg chce, abyśmy budowali życie;

- Mieć nadzieję mimo wszystko. Musimy stawiać na zmagania, na sprawy, z radością i entuzjazmem, zawsze wierząc, że jest sposób;

- Działać z miłosierdziem. Być Kościołem przyjaznym i wspierającym, każdy robi trochę, bo każdy gest pojednania dopełnia zmartwychwstanie Chrystusa.

Solidarność pojednawcza jest związkiem wiary, nadziei i miłości,

zwłaszcza w służbie najuboższym i najbardziej wykluczonym.

"Każdy bowiem, kto narodził się z Boga, zwycięża świat; a tym zwycięstwem, które zwycięża świat, jest nasza wiara".     (1 Jn 5:4)

4.            CELE

4.1 - starać się żyć charyzmatem pojednania przede wszystkim na płaszczyźnie osobistej;

4.2 - zachęcać do przeżywania duchowości pojednania we wszystkich

4.3 - zachęcać do przeżywania duchowości pojednania we wszystkich dziedzinach życia codziennego, promując pokój i dobre zrozumienie

4.4 - propagować, rozwijać i realizować projekty mające na celu pogłębienie charyzmatu pojednania w duszpasterstwach i grupach naszych parafii i wspólnot;

4.5 - pracować w formacji i przygotowaniu liderów dla ludzi w naszych parafiach i wspólnotach;

4.6 - skutecznie angażować się w projekty prowincjalne i przestrzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, przyjmując je także jako projekty dla saletyńskiego laikatu;

4.7 - organizowanie spotkań regionalnych w celu wzmocnienia Ruchu, przede wszystkim

4.8 - organizowanie spotkań regionalnych, których celem jest umacnianie Ruchu, zwłaszcza poprzez sprzyjanie tworzeniu nowych grup duchowości;

4.9 - opracować, w komunii z Prowincją, konkretne projekty dla Saletynów Świeckich;

4.10 - organizowanie i koordynowanie frontów misyjnych w kraju i za granicą,

4.11 - organizować i koordynować fronty misyjne w kraju i za granicą, realizując projekty duchowości, a także promować wymianę ze świeckimi innych prowincji i/lub regionów Zakonu;

4.12 - promować intronizację figur Matki Bożej z Salette;

4.13 - promowanie pielgrzymek do sanktuariów, zwłaszcza do tych, które są prowadzone przez Saletynów

4.14 - nawiązywanie porozumienia i partnerstwa w celu realizacji działań Ruchu;

4.15 - wytwarzać, redagować i przekazywać ewangelizację za pomocą różnych środków przekazu

(zgodnie z art. 5, klauzulą IX i art. 215 konstytucji federalnej z 1988 r.)

5.            ORGANIZACJA

5.1 - Ruch Świeckich Saletynów działa w ramach Kościoła, i jest zorganizowany na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym:

- Lokalne - Każda Parafia i/lub Wspólnota może mieć jedną lub więcej grup po maksymalnie dwudziestu członków, przy czym każda z tych grup wybiera nazwę, która będzie odróżniała się od pozostałych. Będzie istniała Koordynacja składająca się z czterech członków pełniących następujące funkcje Koordynator; Wicekoordynator; Sekretarz; Skarbnik. W miarę możliwości każda grupa będzie miała opiekuna duchowego;

- Regionalna - Grupy należące do tego samego regionu utworzą Koordynację Regionalną składającą się z jednego przedstawiciela z każdej parafii wybranego spośród Koordynatorów Lokalnych. Przedstawiciele ci wybiorą spośród siebie Koordynatora Generalnego:

Uwagi:

Zdefiniowane są następujące regiony:

Południe - Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul;

Południowy wschód - São Paulo, Rio de Janeiro i Minas Gerais;

Centrum-Zachód - Mato Grosso i Goiás;

Północny wschód - Bahia

W miarę rozwoju ruchu do Regionu mogą być dodawane nowe państwa, kierując się kryteriami położenia geograficznego;

- Krajowa - powstanie Krajowa Koordynacja składająca się z czterech członków, którzy będą pełnić następujące funkcje Koordynator, Wiceprezes

Koordynator, Wicekoordynator, Sekretarz, Skarbnik. Koordynacji Krajowej będzie towarzyszył Przewodnik Duchowy Prowincji.

5.2 - Spotkania, zebrania i działania

Każda grupa lokalna powinna spotykać się co najmniej raz w miesiącu.

Etapy formacji regionalnej Świeckich Saletynów z konieczności będą się odbywać w podziale na regiony, a zadaniem Koordynacji Regionalnej jest ich planowanie i przeprowadzanie wraz ze wspólnotami saletyńskimi danego regionu.

Przedstawiciele regionalni powinni utrzymywać kontakt między sobą, wymieniając się informacjami o swojej działalności i/lub ewentualnych trudnościach, mając na uwadze realizację etapów formacji.

Koordynacja krajowa jest odpowiedzialna za

- Utrzymywanie kontaktów z Radą Prowincjalną;

- Utrzymywanie stałego kontaktu z Koordynatorami poszczególnych grup lokalnych w celu uzgadniania działań w danym okresie i definiowania nowych projektów;

- Reprezentowanie Ruchu Świeckich w spotkaniach i zgromadzeniach prowincji;

- Promowanie, co trzy lata, krajowego spotkania, otwartego na udział wszystkich Saletynów świeckich.

5.3 - Poziomy uczestnictwa

BENEFICJENCI: osoby, które pomagają, doradzają i wspierają działalność Ruchu;

UCZESTNICY: osoby, które są obecne w działalności grup lokalnych, ale nie przeszły etapów formacji regionalnej;

UCZESTNICY: osoby, które są obecne w działalności grup lokalnych, ale nie przeszły regionalnych etapów formacji; SALETYNI ŚWIECCY: osoby, które przyjmują charyzmat pojednania, duchowość saletyńską, jego misyjność i które przeszły pięć etapów formacji regionalnej.

5.4 - Kryteria bycia Saletynem Świeckim

- Pragnąć pełnić swój apostolat w Kościele, jako członek Ruchu;

- Przyjęcie zobowiązań grupy i podzielanie jej celów;

- Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych, duchowości, rekolekcjach, wypoczynku i świętowaniu;

- Pragnienie życia i dzielenia się charyzmatem pojednania;

- Przejść pięć etapów formacji w duchowości saletyńskiej.

5.5 - Identyfikacja członka:

Na zakończenie piątego etapu formacji regionalnej, podczas uroczystości złożenia zobowiązań świeckich saletynów każdy otrzyma symbol przynależności do Ruchu Świeckich Saletynów.

5.6 - Kryteria wyboru koordynatorów:

- Być aktywnym uczestnikiem grupy;

- Dawać świadectwo chrześcijańskiego życia i zaangażowanej wiary;

- Być sumiennym i odpowiedzialnym w spotkaniach i przyjętych zobowiązaniach.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wybór Koordynacji Lokalnej i Krajowej nastąpi w drodze głosowania, biorąc pod uwagę zwykłą większość głosów.

Koordynator lokalny sprawuje mandat do trzech lat, a wybór odbywa się na wspólnym zebraniu grupy, przy dowolnej liczbie obecnych. Wybrany może zostać każdy Świecki Saletyn i/lub Uczestnik.

Koordynacja krajowa będzie sprawować mandat przez trzy lata. Wybory odbędą się na Zgromadzeniu Narodowym, a wybór i inauguracja zbiegną się z wyborem Rady Prowincjalnej. Wybrany może zostać każdy świecki Saletyn.

5.7 - Funkcje koordynacji:

a) Jest to odpowiedzialność Koordynatora, na jego poziomie:

- Koordynowanie, animowanie i motywowanie grupy;

- Promowanie planowania i oceny;

- Dbanie o poziom duchowości;

- Przygotowywanie, planowanie, promowanie i zachęcanie do spotkań na różnych poziomach;

- Rozdzielanie kompetencji i zadań;

- Utrzymywanie kontaktu z Koordynatorami

- Motywowanie do tworzenia nowych grup;

b) Obowiązkiem wicekoordynatora, na jego poziomie, jest

- Zastępowanie Koordynatora w funkcjach, które należą do jego obowiązków;

- Współpraca z koordynatorem;

c) Sekretarz, na swoim poziomie, jest odpowiedzialny za

- Prowadzenie bieżącej korespondencji i protokołów z posiedzeń;

- Prowadzić zawsze aktualną listę adresów członków;

- Prowadzić aktualny dziennik ważnych dat dla Ruchu, a także urodzin członków;

- Przygotowuje sprawozdania, plany i inne instrumenty wymagane przez Koordynację Krajową;

- Animowanie strony w Internecie (dane, zdjęcia, wydarzenia, wiadomości);

d) Skarbnik, na swoim poziomie, odpowiada za

- Dbanie o ewidencjonowanie kwot przychodzących i wychodzących, prowadzenie szczegółowej książki rachunkowej;

- Wspieranie sposobów i form pozyskiwania środków na ewentualne wydatki Zespołu;

- Składanie sprawozdań dla grupy w trybie miesięcznym i rocznym;

- Przedstawianie rocznego budżetu na kolejny okres.

5.8 - Wsparcie finansowe

Grupy powinny szukać sposobów na utrzymanie się, zgodnie z realiami i możliwościami swojej miejscowości. W miarę możliwości w utrzymaniu Koordynacji Krajowej będzie stosowana zasada solidarnościowa:

- Partnerstwa z organizacjami i podmiotami;

- Darczyńcy;

- Różne wydarzenia;

- Wkład osobisty;

- Składki od parafii i/lub wspólnot.

5.9 - Symbole

Są one częścią tożsamości Ruchu Saletynów i Świeckich:

- Hymn;

- Flaga.

6.            FORMACJA

6.1 - Formacja świeckich saletynów odbywa się na poziomie regionalnym i przebiega według programu składającego się z pięciu etapów, które należy przeprowadzić w okresie półtora roku.

6.2 - Metodologia każdego etapu ma następującą strukturę: - Piątek (wieczór) - Otwarcie i uroczystość; - sobota (cały dzień) - pogłębienie tematu saletyńskiego; - niedziela (do godz. 12.00) - pogłębienie biblijne.

6.3 - Etapy i tematyka są następujące:

I ETAP:

Temat: Z faktu rodzi się ruch; Podtematy:

- Ludzie w czasie Objawienia;

- Historia Objawienia - Fakt i Przesłanie; - Ruch po Objawieniu.

Refleksja biblijna: Proroctwo.

II ETAP:

Temat: Salette - miejsce modlitwy.

Podtematy:

- Sanktuarium;

- Pobożność; - Modlitwa; - Wdzięczność.

Refleksja biblijna: Psalmy.

III ETAP:

Temat: Dar pojednania.

Podtematy:

- Przebaczenie i nawrócenie;

- Etyka; - Wdzięczność; - Afektywność.

Refleksja biblijna: Misja Jezusa.

4 ETAP:

Temat: Solidarność pojednawcza.

Podtematy:

- Czytanie rzeczywistości;

- Kościół i jego odpowiedzi; - zaangażowanie chrześcijańskie.

Refleksja biblijna: Maryja z Nazaretu.

5 ETAP:

Temat: Świat pojednany w pokoju.

Podtematy:

- Aktualne konflikty ludzkości;

- Dokąd zmierza postmodernistyczny świat?

- Polityczne i gospodarcze stosunki na rzecz pokoju.

Refleksja biblijna: Doświadczenie Boga w walce o sprawiedliwość.

6.4 - Spotkania grup lokalnych, w zakresie formacji, powinny priorytetowo traktować tematy i zagadnienia związane z Duchowością Saletyńską.

7.            ZOBOWIĄZANIA

Wszystkich członków zapraszamy do:

- Odmawiaj codziennie modlitwę do Matki Bożej Saletyńskiej i/lub Saletyńską Modlitwę o Powołanie;

- Pamiętać w codziennej modlitwie o modlitwie za wszystkich współbraci świeckich i uczestników, zwłaszcza za chorych;

- Przeczytaj i rozważaj przez kilka minut każdego dnia Zasady życia i duchowości

czytać i rozważać przez kilka minut każdego dnia Zasady życia i duchowości Saletynów z Brazylii; - uczestniczyć we Mszy św. 19 dnia każdego miesiąca.

8.            MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z SALETTE

Pamiętaj, o Matko Boska Saletyńska, o łzach, które wylałaś za nas na Kalwarii. Pamiętaj też o stałej trosce, jaką masz o swój lud, aby w imię Chrystusa pojednał się z Bogiem. I zobacz, czy po zrobieniu tak wiele dla swoich dzieci, możesz je teraz porzucić. Pocieszeni Twoją czułością, o Matko, oto jesteśmy, błagający, mimo naszej niewierności i niewdzięczności. Nie odrzucaj naszej modlitwy, o Dziewico Pojednawcza, ale zwróć nasze serca do Twojego Syna. Udziel nam łaski, abyśmy kochali Jezusa ponad wszystko i pocieszali Cię życiem pełnym daru z siebie, na chwałę Boga i z miłości do naszych braci. Amen.

Matko Boża z Salette, Pojednawczyni grzeszników, módl się bez przerwy za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

9.            SALETYŃSKA MODLITWA O POWOŁANIE

Matko Boża z Salette, Twój Syn umarł na Krzyżu, aby pojednać świat, przełamać bariery, które nas dzielą i konflikty, które nas niszczą. O Dziewico Pojednawczyni i posłanniczko Bożego Miłosierdzia, rzuć współczujące spojrzenie na Zgromadzenia zrodzone z Twego Objawienia i zobowiązane do "przekazania całemu ludowi" wezwania do Pojednania. Przez Twoje potężne wstawiennictwo uzyskaj dla nas od Twojego Syna liczne powołania wrażliwe na udrękę świata i gotowe służyć Jego planowi pokoju i powszechnego pojednania. Amen!

Matko Boża z Salette, Pojednawczyni grzeszników, módl się bez przerwy za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

10.          ZASADY ŻYCIA I DUCHOWOŚCI ŚWIECKICH

LAIKAT SALETYŃSKI W BRAZYLII

1.             Pamiętaj, że Bóg jest źródłem i zasadą wszystkich rzeczy.

2.            Uczyń Chrystusa regułą swojego życia.

3.            Odnawiajcie zawsze przyczyny waszego saletyńskiego powołania.

4.            Pojednać się przez bycie pojednanym.

5.            Pamiętaj, że świat również potrzebuje pojednania.

6.            Uczyń solidarność swoim największym darem.

7.            Bądź bratem-siostrą dla wszystkich.

8.            Uwierz w siebie i w innych.

9.            Stań się coraz bardziej przyjazną osobą.

10.          Zawsze pamiętaj, skąd pochodzisz.

11.          Zawsze jest nadzieja na przyszłość.

12.          Utrzymuj swój ideał przy życiu.

13.          Wierzyć w powołania saletyńskie, świeckie i konsekrowane.

14.          Wiedz, że jesteś członkiem wielkiej rodziny.

15.          Spraw, aby Wspólnota była miejscem miłości.

16.          Zawsze staraj się dzielić wszystkim.

17.          Uczyń ze swojej pracy prawdziwą promocję życia.

18.          Zrób z przeszkód, kroki do wzrostu.

19.          19 dnia każdego miesiąca poświęć specjalny czas na modlitwę.

20.          Odkryj, co możesz zrobić dla pokoju i środowiska

21.          Uśmiechnij się i poświęć czas dla swoich braci i sióstr, którzy najbardziej tego potrzebują.

22.          Pielęgnuj prawdziwe przyjaźnie.

23.          Pielęgnuj solidną duchowość.

24.          Zawsze czytaj orędzie Matki Bożej z Salette.

25.          Pielęgnuj wielką miłość do Eucharystii.

26.          Żyj wdzięcznością

27.          Wierzcie w sprawiedliwość i prawdę.

28.          Wiedz, że pojednanie jest procesem ciągłym.

29.          świadczyć o swojej miłości do Boga przez poświęcenie się Kościołowi.

30.          Wiedz, że na wszystko jest odpowiedni czas.

31.          Zawsze noś przy sobie obrazek Matki Bożej Saletyńskiej.

ORĘDZIE OD NASZEJ PANI Z SALETTE

19 września 1846 r. Matka Boża ukazała się Maksyminowi i Melanii w La Salette we Francji.

Oto jej przesłanie:

"Chodźcie, moje dzieci, nie bójcie się, oto jestem, aby oznajmić wam wspaniałą nowinę!".......

Pobierz załącznik:
Print Friendly, PDF & Email

Kalendarz

« Czerwiec 2023 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Początek strony